Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów pola-EM od systemów radiokomunikacyjnych na potrzeby oceny narażenia pracujących w środowisku pracy.

W t­­­rakcie tegorocznych Krajowych Warsztatów EMC zaplanowano zorganizowanie badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne (PT/ILC) w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów oceny narażenia w środowisku pracy i ochrony środowiska w otoczeniu systemów radiokomunikacyjnych.

Wstępny termin realizacji PT/ILC – 18 września 2019 roku (środa).

Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne na potrzeby oceny poziomów PEM w środowisku i narażenia pracujących na pole elektromagnetyczne systemów radiokomunikacyjnych
PT/ILC - LWIMP/2/B/2019

  1. Źródła pola elektromagnetycznego: pomiary będą prowadzone w otoczeniu testowej instalacji radiokomunikacyjnej w paśmie 800-1000MHz
  2. Dokumenty odniesienia: pomiary będą realizowane zgodnie z wytycznymi:
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883),
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2016 nr 950),
  3. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89–131. (metodyka referencyjna).

Porównania międzylaboratoryjne będą prowadzone na tarasie na dachu budynku C-5 Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 9. Celem pomiaru będzie wyznaczenie obszaru występowania PEM o wartościach większych od dopuszczalnych w środowisku na tarasie (na potrzeby porównań przyjmuje się, ze taras to miejsce dostępne dla ludności) oraz wyznaczenie zasięgu strefy pośredniej i zagrożenia, pomiary w wyznaczonej przestrzeni obsługi z powierzchniami oraz identyfikacja wtórnych źródeł pola-EM i wyznaczenia maksymalnych natężeń pola w ich otoczeniu. Dodatkowo pomiar w dwóch punktach referencyjnych i 2 pionach pomiarowych wyznaczonych przez organizatorów.

Na tarasie będą mogły przebywać jednocześnie max. dwa zespoły pomiarowe (jeden zespół pomiarowy to max dwie osoby), a czas wykonania kompletnych pomiarów będzie ograniczony do 10 minut. Organizatorzy udostępnią skalowany plan tarasu. Wyniki pomiarów będą odnoszone do wartości referencyjnych wyznaczanych na podstawie pomiaru przez grupę ekspertów i skalowane względem miernika referencyjnego monitorującego natężenia pola w reprezentatywnym punkcie poligonu przy zmianach mocy systemu nadawczego.

Uwaga:

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa z analizą wyników własnych oraz ogólne sprawozdanie z programu.
Warunkiem udziału w PT/ILC jest jednoczesny udział w Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej. Udział w ILC/PT jest dodatkowo płatny. Koszt udziału w ILC/PT dla jednego zespołu pomiarowego, złożonego z nie więcej niż 2 osób, wynosi 300zł. Opłatę prosimy dokonywać dopiero po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia.
Uwaga: rozważa się również zorganizowanie badań PT/ILC w otoczeniu impulsowej diatermii krótkofalowej z głowicą indukcyjną i/lub w otoczeniu układu symulującego taką diatermię (źródło pola-E i pola-M zasilane impulsowo i/lub sygnałem ciągłym). Uruchomienie tych badań zależne będzie od zainteresowania uczestników. Dodatkowy koszt dla uczestników porównań „radiokomunikacyjnych” – 300zł za zespól, dla uczestników tylko tego badania – 300zł za zespół.

Ewentualną chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres podany poniżej.

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora dra hab. inż. Pawła Bieńkowskiego (pawel.bienkowski@pwr.wroc.pl, tel. 071-320-30-87).


Patronat honorowy:Organizatorzy:


Partnerzy:EMC-LabNet

Nowości:
06.09.2019r - uaktualniony program Warsztatów ze szczegółami zapisów na sesje szkoleniowe

Program Warsztatów2019 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 12 września 2019 r.